I 2003 og 2004 ble det opparbeidet et eget parkeringsområde for allmennfly på Rygge vis-a-vis flytårnet, siden 2007 har Moss Lufthavn Rygge benyttet den opparbeidede plassen som parkeringsplass for biler og nå er millioninvesteringene helt bortkastet.

Det er i et brev fra Norges luftsportsforbund at forholdene på GA-terminalen ved Moss Lufthavn blir opplyst til å være ødelagt av dagens driftsselskap Rygge Sivile Lufthavn (RSL).

Det var etter at Fornebu flyplass ble nedlagt i 1998 at det i samsvar med Stortingets vedtak ble gjennomført en rekke tiltak på forskjellige flyplasser i hovedstadsområdet for å sikre allmennflyvirksomhetens vilkår på Østlandet. Ett av disse tiltakene var opparbeidelse av en egen GA-plattform ved siden av det som i dag er Moss Lufthavn Rygge.

Forutsetningen for å lage allmennflyplattformen var at de direkte kostnadene for å gjennomføre tiltaket skulle dekkes med statlige midler fra den såkalte Fornebupotten – forvaltet av Luftfartsverket. Fornebupotten var nettopp avsatt for å sikre en fortsatt allmennflyvirksomhet i Norge, i henhold til Stortingets vedtak.

Det nye parkerings- og hangarområde for allmennfly sto ferdig i 2004 og kostet rundt fire millioner å opparbeide. Fornebupotten bidro med to av disse millionene. Luftsportforbundet har også bidratt med midler til byggingen.

Området som skulle være for GA-trafikk på Rygge. Foto: Google Map

Området som skulle være for GA-trafikk på Rygge. Foto: Google Map

Biler og anleggsmaskiner ødela underlaget 

Under byggeperioden av Moss Lufthavn ble området benyttet til tunge anleggsmaskiner, og etter at flyplassen åpnet har området blitt benyttet som parkeringsplass for flypassasjerer i sommersesongen.

Denne bruken har gjort området helt uegnet for parkering av mindre fly og annen flytrafikk.

Ble ikke tatt i bruk av GA-flyene

Det avgrensede området ble aldri tatt i bruk etter den opprinnelige hensikten. Etter betydelige investeringer har området ligget brakk for luftsporten i over ti år.

Luftsportforbundet skriver i sitt brev til Samferdselsdepartementet at det etter 2004 kom på bordet en problematisering fra blant annet Fylkesmannen i Østfold, og etter hvert etableringen av ekspedisjonsbygningen til Rygge Sivile Lufthavn (RSL),noe som medførte at plattformen aldri kom i bruk – tvert imot.

Siden plattformområdet ble disponert til andre formål, satt Samferdselsdepartementet som konsesjonskrav at RSL måtte stille til rådighet hangar- og parkeringsarealer for allmennflyvirksomheten da gjeldende konsesjon ble gitt i 2014. I begrunnelsen for konsesjonskravet skriver Samferdselsdepartementet følgende: Departementet er kjent med at den parkeringsplattformen det har vært brukt statlige midler til å bygge, ikke har blitt brukt som forutsatt, og at inndelingene i sivile og militære (sikkerhets)soner har bidratt til at de som benytter seg av småfly, har blitt avhengige av bistand (handling) fra lufthavnens side, som har vært fordyrende for begge parter. Departementet legger vekt på at småflymiljøet på Østlandet har behov for alternative tilholds- og brukssteder etter at Fornebu ble nedlagt. Det er derfor rimelig at det foretaket som driver Moss lufthavn, Rygge, også må bidra noe til denne løsningen. (..) Alt i alt mener departementet at konsesjonshaveren bør kunne pålegges å stille til disposisjon inntil 30 parkeringsplasser til småflymiljøet. I tillegg bør det stilles krav om at parkeringsplassene skal være plassert og innrettet slik at småflymiljøet ikke er avhengig av hjelp fra RSL.

 

Oppsigelse av dagens tilbud

I den pressede situasjonen for allmennflyging på Østlandet er dagens aktivitet på Rygge av vesentlig betydning for luftsporten. Flyplassen utgjør basen til to lokale motorflyklubber og en mikroflyklubb, i tillegg til å være en svært viktig treningsflyplass for Østlandets øvrige motorflyklubber.

Nå har Moss Lufthavn Rygge og RSL sendt oppsigelse av en leieavtale GA-trafikken har hatt ved flyplassen, på et annet lite område av flyplassen.

Fra 1. november opphører muligheten for dagens aktører å benytte Rygge som tilholdssted for GA-flyvningen.

Nå håper Norges luftsportforbund at det er mulig å finne en ny løsning slik at de ikke blir stående uten GA-plattform på Rygge. I brevet skriver de bl.a;

Det omtalte området i denne reguleringen, som for snart 20 år siden ble pekt ut som tilholdssted og lagt ned betydelige investeringer, bør reguleres til fordel for luftsporten. Alternativt bør det bli besluttet en langvarig løsning som innebefatter et annet område der det legges til rette for parkering av inntil 25 fast stasjonerte og fem besøkende småfly – slik dagens konsesjon forutsetter. Dersom det heller er aktuelt å tildele allmennflygingen et slikt alternativt område ber vi om at dette gjøres i samråd med brukerne.

Avinor ber om redegjørelse for området

Avinor har på vegne av luftsportforbundet kontaktet Plan1 som på oppdrag fra Skifte eiendom utarbeider planprogram for  detaljregulering av del av Rygge flystasjon.

Avinor skriver i sitt brev at de ber om å bli informert om hvilke vurderinger Skifte eiendom har gjort knyttet til parkeringsområdet for allmennfly som ble etablert i 2003/2004.

Det har ikke lykkes Hangar.no å få en kommentar fra RSL i dag!