I dag ble nasjonal transportplan lagt fram som et forslag, der legges det opp til en tredje rullebane på Oslo Lufthavn allerede fra 2030.

En tredje rullebane på Gardermoen Oslo Lufthavn har stor betydning som nasjonalt luftfartsknutepunkt. Kapasitetstaket for flybevegelser på rullebanen vil etter nøkterne beregninger være nådd i 2030. Planleggingsprosessen av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn bør starte nå. Transportetatene anbefaler at Stortinget gir tilslutning til bygging av tredje rullebane, østre alternativ, i behandlingen av NTP 2018 – 2029. En tredje rullebane vil gi store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk svært lønnsom, heter det i transportplanen.

Rundt 2030 vil rullebanesystemet i følge planen fra Avinor ha nådd sin kapasitetsbegrensning som tilsvarer 90 bevegelser i timen. Det blir derfor behov for ny rullebane. Uten en tredje rullebane vil kapasiteten bli presset i stadig større deler av døgnet og omfanget av forsinkelser vil kunne øke, heter det i følge planene som ble lagt fram i dag

Videre heter det:  OSL har et stort innslag av innlandstrafikk, noe som skaper store trafikktopper. Dette gir ekstra kapasitetsutfordringer sammenlignet med andre lufthavner som har en større spredning av trafikken over døgnet. Hovedtyngden av innlandstrafikken er innkommende om morgenen og utgående om ettermiddagen. Også utlandstrafikk til europeiske land har stor trafikkr morgen og kveld. Dette døgnmønstret er styrt av etterspørselen. Behov for snørydding kan også påvirke kapasitetsbehovet. Ved snøfall stenges en rullebane mens snø- rydding pågår. All trafikk må da avvikles på en rullebane. Dette fører til halvert kapasitet i den tiden dette pågår. OSL kan rydde en rullebane med tilhørende taksebaner på 15 minutter. OSL har i gjennomsnitt over 50 brøytedager og over 600 banestengninger per vinter. Ved tre rullebaner, vil to rullebaner kunne være åpne, mens den tredje ryddes for snø og is. Det er vanskeligere å hente inn forsinkelser etter snøfall hvis kapasiteten er presset. Dette vil særlig ramme selskapene som har mange fly på OSL og har sitt knutepunkt der. De er sårbare for driftsforstyrrelser, særlig når det gjelder forbindelser mellom flygningene.