Transportklagenemda stikker en kjepp i hjulene for alle som har valgt å klage på passasjeravgiften som blir innkrevd av blant annet Norwegian.

Nemda støtter nemlig avgiften og at flyselskapene krever denne inn slik Norwegian har gjort det.

I sitt seneste vedtak heter det;

Ved Stortingsvedtak av 14. desember 2015 om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016 ble det besluttet at det fra den tid departementet bestemmer skal betales en avgift til statskassen på ervervsmessig flygning fra norske lufthavner med 80 kroner per passasjer. Avgiften beregnes per passasjer som påbegynner avgiftspliktig flygning og oppstår når flygningen begynnes, jf. forskrift om særavgift av 11. desember 2001 § 3-22-2 og § 3-23- 3. Den 13. mai 2016 ble det besluttet at avgiften gjelder for alle flygninger fra og med 1. juni 2016. Transportklagenemnda-fly har mottatt flere henvendelser/klager fra passasjerer som har kjøpt billetter før passasjeravgiften ble innført til flygninger med avgang etter at avgiften trådte i kraft, med spørsmål om flyselskaper har anledning til å kreve etterbetaling av flypassasjeravgiften. Flyselskapenes rett til å kreve etterbetaling av flypassasjeravgiften reguleres etter nemndas vurdering av særæravgiftsloven § 5 annet ledd som har følgende ordlyd: Er det ved avgiftspåleggets ikrafttreden inngått kontrakt om leveranse, plikter mottageren å betale et tillegg motsvarende avgiften medmindre det godtgjøres at det ved prisansettelsen har vært tatt hensyn til avgiften. Nemnda er følgelig av den oppfatning at flyselskapene under den gitte forutsetning har anledning til å kreve etterbetaling av passasjeravgiften. Nemnda viser videre til at flyselskapene i sine vilkår gjennomgående har tatt inn bestemmelser om at passasjerene må betale skatter og avgifter som pålegges av det offentlige.