Avinor: 20 prosent lavere trafikk enn i 2019

Flytrafikken målt i antall passasjerer så langt i år utgjorde 33,2 mill. Dette er nesten to og en halv gang så høy trafikk som i samme periode i 2021. Passasjertallet hittil i år er likevel 20 prosent lavere enn i samme periode i 2019.

Antallet kommersielle flybevegelser i løpet av de første ni månedene av 2022 økte med 47 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2021. For innenriks flybevegelser har det vært en økning på 27 prosent, mens økningen for utenriks flybevegelser var på 221 prosent. 

Økt flytrafikk i sommer 

Flytrafikken har økt i sommersesongen, og Avinor har oppskalert driften på lufthavnene for å tilpasse driften til det økte trafikkvolumet.  

-Etter at trafikken tok seg kraftig opp i forrige kvartal, ser vi nå at flytrafikken flater noe ut. Det har også vært utfordringer i Europa spesielt, som har bidratt til at flytrafikken ikke er tilbake på de nivåene den var før pandemien, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss. 

Avinor er fortsatt i en utfordrende finansiell situasjon 

Egenkapitalandelen er på 40,4 prosent. Konsernets kontantstrøm før endringer i gjeld var minus 450 mill. kr i perioden januar – september 2022.  

– En oppskalering av driften for å møte økt trafikkvolum blir nøye avveid mot økte driftskostnader. I tillegg blir prosjektporteføljen kontinuerlig vurdert og prioritert. En ekstraordinær høy prisstigning for bygg og anleggsprosjekter representerer en økt risiko i Avinors prosjektportefølje, sier Foss.  

Inntekter og kostnader 

Trafikkinntektene økte med 494 mill. kr mens kommersielle inntekter økte med 826 mill. kr.  

Avinor mottok 1.300 mill. kr i tilskudd fra staten i tredje kvartal 2021.Dette forklarer den beskjedne totale økningen i totale driftsinntekter i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende kvartal foregående år, tross store økninger i trafikk- og kommersielle inntekter. 

Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2022 utgjorde 2.967 mill. kr, en økning på 0,7 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i 2021. 

Driftsinntekter i årets ni første måneder 2022 utgjorde 7.564 mill. kr, en økning på 4,6 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2021. Sett bort fra statlig driftstilskudd på 3.800 mill. kr i rapporteringsperioden for 2021, økte driftsinntektene med 4.135 mill. kr. 

Samlede driftskostnader i de første ni månedene i 2022 utgjorde i 5.135 mill. kr sammenliknet med 4.325 mill. kr i tilsvarende periode i 2021, en økning på 18,7 prosent. Kostnadsutviklingen må ses i sammenheng med et vesentlig større trafikkvolum både innenfor lufthavndriften og flysikringstjenesten.

Samlede av- og nedskrivninger i perioden januar – september 2022 utgjorde 1.647 mill. kr, som er på samme nivå som tilsvarende periode i 2021.  

Konsernet hadde for de første ni månedene av 2022 et resultat etter skatt på 614 mill. kr sammenliknet med 648 mill. kr i tilsvarende periode for 2021. Resultatet for 2021 inkluderte tilskudd fra staten på 3.800 mill. kr før skatt.  

Konsernets balanse har økt med 123 mill. kr i løpet av årets ni første måneder til 46,5 mrd. kr per 30. september 2022. Konsernets egenkapitalandel per 30. september 2022 utgjorde 29,8 prosent sammenliknet med 26,9 prosent per årsslutt 2021. 

Konsernet hadde i de første ni månedene av 2022 en kontantstrøm før endring av gjeld på minus 450 mill. kr. Med en netto reduksjon i gjeld på 481 mill. kr endte konsernet opp med en reduksjon i kontantbeholdning på 931 mill. kr. 

Endringer i taxfree-kvoten vil gi inntektstap for Avinor 

I forslag til statsbudsjett for 2023 er det foreslått en halvering av tillatt taxfree-kvote for tobakksvarer. Det er estimert at det årlige inntektstapet for Avinor vil ligge på om lag 270 mill. kr. 

Videre i Mo i Rana og i Bodø 

I forslaget til statsbudsjett for 2023, som ble lagt frem i starten av oktober, videreføres finansieringen av nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana. Det foreslås at Avinor for 2023 bevilges totalt 1,66 mrd. kr til bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, samt videre planlegging av ny lufthavn i Bodøinkludert midler for å kjøpe dagens flyplasstomt fra Forsvarsbygg.    

-De første fysiske forberedende arbeidene på ny lufthavn i Mo i Rana startet opp i september. Avinor har ikke fått fullt tiltrede til byggetomten og det pågår et arbeid med lokale myndigheter og rettighetshavere for å få dette plass innen de innledende arbeidene ferdigstilles i første kvartal 2023, avslutter Foss.  

ANNONSE
Forrige artikkelIberia byr på bakkedrift på 41 spanske flyplasser
Neste artikkelSender utrangerte Sea King-helikoptre til Ukraina