Foto: Hans Olav Nyborg

-Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, som er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent.

Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024 er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

Høyere utenlandstrafikk bidrar til styrket inntjening

Konsernets totale driftsinntekter for første kvartal 2024 utgjorde 2 507 mill. kr, tilsvarende en økning på 2,1 prosent sammenliknet med første kvartal 2023. Justert for forsikringsoppgjør i første kvartal 2023, var inntektsveksten på 7,2 prosent. Høyere utenlandstrafikk og vekst innen flysikringsvirksomheten (antall service units) bidro til økningen.

Innenfor lufthavndrift er inntektsveksten drevet både av økning i antall passasjerer og fortjeneste per passasjer. Inntektsveksten var på 8,0 prosent mens passasjerveksten i perioden var på 3,5 prosent. Kommersielle inntekter utgjør 54,2 prosent av totale driftsinntekter for lufthavndriften i første kvartal 2024, mot 50,8 prosent i tilsvarende periode i 2023.

Betydelige kostnader knyttet til vinterdrift

De tre første månedene i 2024 har vært preget av vinterdrift. I løpet av kvartalet har flere lufthavner vært stengt for flytrafikk i kortere perioder, grunnet krevende værforhold.

Konsernets driftskostnader for første kvartal 2024 utgjorde 2 185 mill. kr, tilsvarende en økning på 9,4 prosent sammenliknet med første kvartal 2023. Det ble i første kvartal 2024 kostnadsført 48 mill. kr. i økt miljøoppryddingsforpliktelse samt 25 mill. kr i avsetning for sluttvederlag/gavepensjon. Justert for disse var kostnadsøkningen på 6,0 prosent sammenliknet med første kvartal 2023.

Deler av kostnadsøkningen skyldes volumavhengige kostnader til personell og sikkerhet. Krevende vinterforhold har også medført både økte lønnskostnader og driftskostnader for å sikre stabil og sikker drift i perioden. Kostnadsutviklingen sett opp mot økningen i trafikkvolum indikerer at enhetskostnaden per passasjer har økt med 0,5 prosent i første kvartal 2024 sammenliknet med første kvartal 2023.

Midler til fremskynding av null- og lavutslippsluftfart

Regjeringen har i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036, som ble lagt fram før påske, satt av 1 milliard kroner til å fremskynde overgangen til null- og lavutslippsluftfart. Forutsatt at midlene løpende godkjennes i statsbudsjettet, skal de blant annet benyttes til å styrke den faglige og regulatoriske tilretteleggingen, og utbygging av nødvendig infrastruktur ved lufthavnene.

Utbygging av nødvendig infrastruktur ved Avinors lufthavner er en forutsetning for å gjøre Norge til en attraktiv arena for utvikling og testing av nye løsninger, både for nasjonale og internasjonale aktører. I sine innspill til NTP har Avinor vært tydelige på at dette vil kreve tilgang på økonomiske virkemidler utenom Avinors finansieringsmodell.

-En samlet bransje har lenge etterlyst gulrøtter for omstilling, og ikke bare pisk i form av økte avgifter. Derfor er det gledelig at regjeringen viser tydelig politisk vilje til å fremskynde gjennomføring av den grønne omstillingen i luftfarten. Nå skal vi jobbe hardt for å legge til rette for konkrete bevilgninger, sier Abraham Foss.

ANNONSE
Forrige artikkelEU-domstol underkjenner tysk statsstøtte til Condor
Neste artikkelPengene renner ut av Norse Atlantic – Tapte 680 millioner i første kvartal