Sammenlignet med andre kvartal 2020 økte flytrafikken målt i antall passasjerer med 68,2 prosent. Målt i antall flybevegelser økte den med 39,9 prosent. For halvåret var nivået 77 prosent lavere enn nivået i2019, målt i antall passasjerer, og redusert med 49,6 prosent sammenlignet med første halvår 2020.

-Inn mot sommersesongen 2021 har det vært økning i reiseaktiviteten, som følge av økt vaksineringsgrad og lettelser på innreiserestriksjoner. Samtidig fører økning i smittetrykk og utbredelse av mer smittsomme virusmutasjoner til at det fortsatt er usikkerhet knyttet til hvordan trafikken vil utvikle seg på sikt, understreker konsernsjef Abraham Foss.

Tempoet i vaksinering av befolkningen, avgjørelser fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav og smittevernbestemmelser, testregime- og reiserestriksjoner, samt flyselskapenes ruteplanlegging avgjør når trafikken vil stabilisere seg på et økt nivå.

Nye kontrakter

Som del av Avinors egenfinansiering arbeides det med å sikre og utvikle den kommersielle inntjeningen. I juni ble det klart at Travel Retail Norway og Airport Retail Norway har vunnet anbudskonkurransene om å drive taxfree på Avinors Lufthavner i perioden 2023-2027.

Avinor har tildelt kontrakten for nytt bagasjeanlegg på Oslo lufthavn til leverandøren BEUMER Group. Den samlede kontraktsverdien, inkludert en driftsavtale på 25 år, utgjør ca. 1,4 mrd. kr.

Utbygging i Bodø og Helgeland

Forprosjektet for ny lufthavn i Bodø er ferdigstilt og oversendt staten for kvalitetssikring og beslutning. Det er lagt opp til at den nye lufthavnen skal finansieres gjennom bidrag fra staten, Bodø kommune og Avinor. Samferdselsdepartementet har mottatt en rapport med ekstern kvalitetssikring (KS2) av Avinors forprosjekt for ny lufthavn i Bodø.

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn en ramme på 3,3 mrd. kr for ny lufthavn i Mo i Rana herunder et lokalt bidrag på 600 mill. kr. Samferdselsdepartementet har konkretisert forutsetningene for det lokale bidraget. Avinor er i prosess med å innhente nødvendige konsesjoner og tillatelser for prosjektet, samt å mobilisere byggherreorganisasjon.

Tilbake til selvfinansiert virksomhet

I andre kvartal 2021 fikk Avinor et tilskudd på 1.450 millioner kroner, som i sin helhet regnskapsføres som tilskudd fra staten. I samme periode i fjor var tilskuddet 2.100 millioner kroner.

-Avinor har som mål at konsernet raskest mulig skal klare seg uten driftstilskudd, og viderefører arbeidet med effektivisering av driften for å sikre konsernets finansielle soliditet på lengre sikt. Avinors strategiske prioriteringer herunder nivået på driftskostnader og investeringer vil bli tilpasset et langsiktig situasjonsbilde for luftfarten, avslutter Foss.

ANNONSE
Forrige artikkel(+) Overfører alle sine fly til flyregister i Iran
Neste artikkel(+) Planlegger nytt lavkostselskap – igjen!