Foto: Hans O. Nyborg

Sammenliknet med andre kvartal var økningen på 123 prosent i antall passasjerer og 42 prosent i flybevegelser.

Avinors driftsinntekter, inkludert driftstilskudd fra staten, i tredje kvartal 2021 utgjorde 2.948 millioner kroner, en økning på 108,5 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i 2020. Driftstilskudd fra staten ble økt med 900 millioner kroner, mens trafikkinntekter og andre driftsinntekter økte med henholdsvis 400 og 234 millioner kroner.

– Gjennom sommer- og høstsesongen har det vært økning i reiseaktiviteten, som følge av økt vaksineringsgrad og lettelser i reiserestriksjoner. Dette har gitt økte trafikk- og kommersielle inntekter i denne perioden, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Samlet nedgang for året
For årets ni første måneder er trafikken redusert med henholdsvis 19,4 prosent (passasjerer) og 3,1 prosent (flybevegelser) sammenliknet med tilsvarende periode i 2020. I sum gir dette en kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter.

– Selv om vi ser en oppgang i antall passasjerer og flybevegelser i tredje kvartal, ser vi samlet sett for 2021 en kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter som følge av færre passasjerer og flybevegelser, sier Foss

Siste tolv måneder utgjorde gjennomsnittlig punktlighet og regularitet henholdsvis 92 prosent og 98 prosent.

Størst nedgang i utenlandstrafikken

Avinors lufthavner håndterte i perioden 01.01 – 30.09.2021 en passasjertrafikk som totalt for alle lufthavner var 67 prosent lavere enn nivået i 2019. Nedgangen har vært størst på lufthavnene med utenlandstrafikk.

– Krav fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav og smittevernbestemmelser, testregime- og reiserestriksjoner, samt flyselskapenes ruteplanlegging, avgjør når trafikken vil stabilisere seg på et høyere nivå, forklarer Foss.

Realisering av nye flyplassprosjekter
Det jobbes med finansieringen av nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana. Begge flyplassene er omtalt i forslag til statsbudsjett for 2022. I tillegg til Avinors finansiering legges det opp til statlige og lokale bidrag.

Ny parkeringskontrakt på Oslo lufthavn
Etter en anbudsrunde ble Onepark i oktober tildelt ny kontrakt for drift av parkeringsanleggene på Oslo Lufthavn. Onepark har stått for driften av parkeringsanleggene de siste fem årene. Den nye avtalen, som gjelder for perioden 2022 – 2027, har en estimert samlet omsetningsverdi for Onepark på om lag 2 mrd. kr.

Effektiviserer driften
Avinor viderefører arbeidet med effektivisering av driften for å sikre konsernets finansielle stilling på lengre sikt. Det legges opp til en reorganisering av konsernet fra og med 2022 for å samordne ressurser og standardisere prosesser. Avinors strategiske prioriteringer, herunder nivået på driftskostnader og investeringer, vil bli tilpasset et langsiktig situasjonsbilde for luftfarten.

I perioden 01.01 – 30.09.2021 mottok Avinor tilskudd på 3.800 mill. kr, som i sin helhet er inntektsført som tilskudd fra staten, som tilsvarer tilskuddsnivået som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2021.
Fravær av tilskudd fra eier i 4. kvartal 2021 kan medføre at konsernet ikke oppnår 40 prosent egenkapital per 31.12.2021.

– Vi jobber med tiltak for å styrke egenkapitalen på lengre sikt. Dette vil omfatte videreføring av kostnadsbesparende tiltak, reduksjon i investeringsnivå, og inntektsagenda, sier Foss.

ANNONSE
Forrige artikkelBestiller 22 Airbus-fly til nytt flyselskap
Neste artikkelPassasjerer fra Sør-Afrika holdes tilbake på Schiphol