Kraftig nedgang i trafikk- og kommersielle inntekter for Avinor

Foto: Hans O. Nyborg

Sammenliknet med andre kvartal var økningen på 123 prosent i antall passasjerer og 42 prosent i flybevegelser.

Avinors driftsinntekter, inkludert driftstilskudd fra staten, i tredje kvartal 2021 utgjorde 2.948 millioner kroner, en økning på 108,5 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i 2020. Driftstilskudd fra staten ble økt med 900 millioner kroner, mens trafikkinntekter og andre driftsinntekter økte med henholdsvis 400 og 234 millioner kroner.

– Gjennom sommer- og høstsesongen har det vært økning i reiseaktiviteten, som følge av økt vaksineringsgrad og lettelser i reiserestriksjoner. Dette har gitt økte trafikk- og kommersielle inntekter i denne perioden, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Samlet nedgang for året
For årets ni første måneder er trafikken redusert med henholdsvis 19,4 prosent (passasjerer) og 3,1 prosent (flybevegelser) sammenliknet med tilsvarende periode i 2020. I sum gir dette en kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter.

– Selv om vi ser en oppgang i antall passasjerer og flybevegelser i tredje kvartal, ser vi samlet sett for 2021 en kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter som følge av færre passasjerer og flybevegelser, sier Foss

Siste tolv måneder utgjorde gjennomsnittlig punktlighet og regularitet henholdsvis 92 prosent og 98 prosent.

Størst nedgang i utenlandstrafikken

Avinors lufthavner håndterte i perioden 01.01 – 30.09.2021 en passasjertrafikk som totalt for alle lufthavner var 67 prosent lavere enn nivået i 2019. Nedgangen har vært størst på lufthavnene med utenlandstrafikk.

– Krav fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav og smittevernbestemmelser, testregime- og reiserestriksjoner, samt flyselskapenes ruteplanlegging, avgjør når trafikken vil stabilisere seg på et høyere nivå, forklarer Foss.

Realisering av nye flyplassprosjekter
Det jobbes med finansieringen av nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana. Begge flyplassene er omtalt i forslag til statsbudsjett for 2022. I tillegg til Avinors finansiering legges det opp til statlige og lokale bidrag.

Ny parkeringskontrakt på Oslo lufthavn
Etter en anbudsrunde ble Onepark i oktober tildelt ny kontrakt for drift av parkeringsanleggene på Oslo Lufthavn. Onepark har stått for driften av parkeringsanleggene de siste fem årene. Den nye avtalen, som gjelder for perioden 2022 – 2027, har en estimert samlet omsetningsverdi for Onepark på om lag 2 mrd. kr.

Effektiviserer driften
Avinor viderefører arbeidet med effektivisering av driften for å sikre konsernets finansielle stilling på lengre sikt. Det legges opp til en reorganisering av konsernet fra og med 2022 for å samordne ressurser og standardisere prosesser. Avinors strategiske prioriteringer, herunder nivået på driftskostnader og investeringer, vil bli tilpasset et langsiktig situasjonsbilde for luftfarten.

I perioden 01.01 – 30.09.2021 mottok Avinor tilskudd på 3.800 mill. kr, som i sin helhet er inntektsført som tilskudd fra staten, som tilsvarer tilskuddsnivået som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2021.
Fravær av tilskudd fra eier i 4. kvartal 2021 kan medføre at konsernet ikke oppnår 40 prosent egenkapital per 31.12.2021.

– Vi jobber med tiltak for å styrke egenkapitalen på lengre sikt. Dette vil omfatte videreføring av kostnadsbesparende tiltak, reduksjon i investeringsnivå, og inntektsagenda, sier Foss.

Hans Olav Nyborg har stått bak Hangar.no siden år 2000. Nettsiden har tatt for seg nyhetsbildet fra luftfart i både Norden og i det internasjonale markedet. Gjennom de siste 18 årene har fokus for bloggsiden ligget på hendelser og ulykker innen luftfarten. Nyborg har jobbet som journalist og fotograf innen TV, radio og avis siden 1988. E-post: hansolav@hangar.no