Foto: DEP

Næringsminister Iselin Nybø (V) har mottatt en redegjørelse fra Norwegian rundt bonusutbetalingene som selskapet har foretatt til ledelsen. Svaret fra flyselskapet om at de ikke har gjort noe galt, er allikevel til stor skuffelse for ministeren. I sitt svar til departementet sier Norwegian at de har holdt seg til de juridiske forpliktelsene i avtalen med staten, og at den statlige støtten ikke har blitt brukt til bonusene

– Det er like fullt svært skuffende at de bevilger store bonuser idet selskapet er ute av kravene i garantiordningen for norsk luftfart. Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft. Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Det vises til brev av 24. juni 2021 fra Wiersholm på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet
(«NFD»), med spørsmål om bonusutbetalinger, «retention bonus», til ledende ansatte i Norwegian Air
Shuttle ASA («NAS»). Vi besvarer med dette brevet på vegne av NAS.

Som nærmere begrunnet nedenfor er bonusordningen ikke etablert i strid med NAS’ forpliktelser
under Term Facility Agreement datert 16. mai 2020 («Låneavtalen») eller allmennaksjeloven. NAS
har også etterlevd prospektreglene.

Da selskapets utsikter framstod nærmest håpløse mot slutten av 2020 anså styret i NAS det nødvendig
å starte arbeidet med å etablere en mekanisme for å sikre «retention». Den skulle imidlertid kun tre
i kraft dersom rekonstruksjonen lyktes. Rekonstruksjonen ble fullført og ny aksjekapital hentet inn
ved emisjonen som ble gjennomført 26. mai 2021. Det er etter dette selskapets aksjonærer som vil
bære kostnaden knyttet til «retention bonus».

Kontantdelen av bonusutbetalingene ble gjennomført/vil bli gjennomført 25. juni 2021/i juli 2021.
Den delen av bonusen som mottakerne ugjenkallelig forpliktet seg til å reinvestere i NAS-aksjer ble,
bl.a. for å muliggjøre skattetrekk, overført 25. mai 2021 med levering av aksjene etter 26. mai.
Mottakerne kan ikke selge aksjene før 1. januar 2022.

Brev fra Advokatfirmaet Bahr på vegne av Norwegian til departementet 27. juni 2021.

– Koronastøtten fra staten gjorde at Norwegian overlevde som selskap. Våren 2020 fikk Norwegian tilgang til 3 milliarder kroner. I november samme år ba selskapet om ytterligere milliard-beløp. Da opposisjonen var klar til kaste milliarder etter et selskap i dyp gjeld sa regjeringen nei. Det var avgjørende for å få til en helt nødvendig omstrukturering. Da Norwegian var på vei ut av restruktureringsprosessen sa staten ja til å bidra med et lånebeløp. Summen av alt dette bidro til at Norwegian overlevde som selskap, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Norwegian konkluderer i brevet fra Bahr med:

NAS har ikke brutt statlige lånebetingelser i forbindelse med tildeling av den aktuelle «retention
bonus». Staten som långiver har ei heller båret kostnadene ved retention-bonusene. Rekonstruksjonen
ble fullført og ny aksjekapital hentet inn i mai 2021, og det er til slutt selskapets aksjonærer som vil
bære kostnadene og ikke selskapets kreditorer.

Eierstrukturen i NAS ble vesentlig endret igjennom emisjonen 26. mai 2021. Selskapets eiere vedtok
nye retningslinjer for ledelsens lønn i den ordinære generalforsamlingen 4. juni 2021, og styrets
sammensetning ble endret.

Styret oppnevnte en særskilt kompensasjonskomite ledet at Styrets medlem Lars Boilesen, i sitt første
møte etter generalforsamlingen, 4. juni 2021. Rammene for lønnen og bonusen til selskapets
administrerende direktør er siden da vesentlig redusert sammenlignet med hva som gjaldt før 4. juni.
Styret har lagt til grunn at bonuser med en størrelse og innretning på linje med de som ble innvilget
i forbindelse med selskapets helt ekstraordinære livstruende situasjon i 2020 og 2021 vil ikke igjen bli
innvilget.

– Vi har bevisst valgt å ikke gå inn som eier i Norwegian. Vi har gitt et lån på markedsmessige vilkår, og som kreditor måtte vi forholde oss til at markedspraksisen satte vilkårene. Alternativet hadde vært å ikke delta i redningsaksjonen. Da hadde staten tapt mesteparten av pengene sine, og tusenvis av arbeidsplasser hadde vært i fare, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ettersom bonusene er gjort opp eller blir gjort opp med emisjonen i mai og senere, er de uavhengig
av det overstående, ikke i strid med Låneavtalen. Videre var Oslo byfogdembetes kjennelse om
stadfestelse av rekonstruksjonsplanen rettskraftig da avtalene om bonus ble inngått, og det var derfor
ikke nødvendig eller naturlig å informere rekonstruktøren eller domstolene om avtaleinngåelsen.

BAHR
ANNONSE
Forrige artikkel(+) Gir fra seg tre Airbus-fly
Neste artikkel(+) Dette har ikke skjedd på 19 år