Vilkår

For å ta i bruk og benytte digitale Hangar+ må du være registrert med en personlig brukerkonto.

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling fornyes abonnementet automatisk ved utløp av den avtalte perioden med en lengde lik den forrige med mindre du sier opp eller endrer abonnementet. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp. Oppsigelse kan skje på «Min Side» eller ved å kontakte Hangar.no. Dersom du har avtalt fast avtaleperiode vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Tjenesten legges ned kan Hangar.no si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling.

Ved innlogging og registrering hos Hangar.no må du godkjenne brukervilkårene for Hangar+. Ved kjøp av Hangar.no digitale tjenester gjennom tredjepartsleverandører som PayPal og Stripe , gjelder disse leverandørenes brukervilkår for registrering av kredittkortinformasjon og kjøp.

For enkelte Tjenester kreves det at den maskinvare, programvare og Internett-tilkobling du benytter tilfredsstiller visse minstekrav, se Nettstedet for nærmere informasjon. Dersom du ikke oppfyller anbefalingene kan kvaliteten på Hangar.no bli redusert, uten at dette gir deg rett til prisavslag eller erstatning.

Hangar.no har rett til å gjøre endringer i avtalen, inkludert endringer av priser. De nye prisene kunngjøres på hjemmesiden, senest 14 dager før iverksettelse. De nye prisene gjøres gjeldende fra fastsatt dato for alle typer abonnement. Ved forskuddsbetalt abonnement avkortes abonnementsperioden tilsvarende prisøkningen. Alle priser oppgis i NOK. Endringer av priser eller andre vilkår av betydning vil bli varslet skriftlig på oppgitt epostadresse og på Nettstedet. Endringer kan gjennomføres uten varsel dersom det er nødvendig for å imøtekomme lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder rettighetshavere.

Ved endringer av betydning kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen. Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig indeksjustering av prisene kan skje uten varsel og uten at det gir rett til oppsigelse.

Hangar.no kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder denne. Som vesentlig mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av virus/malware ved bruk av tjenesten og forsinket betaling som er forfalt med mer enn 14 dager. Ved heving kan Hangar.no stenge din tilgang til Hangar+ permanent og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling.

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra den dagen avtalen om Tjeneste ble inngått eller første papiravis ble levert. Hangar.no må også ha oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Angrerettsskjema er tilgjengelig for alle på «Min Side». Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema eller annen klar beskjed om dette til Mediehusets adresse, som angitt på nettstedet. Hvis du har bedt om oppstart av tjenesteleveringen før utløpet av 14-dagersperioden, vil du være ansvarlig for å betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt angreretten benyttes.
Angreretten gjelder ikke for kjøp av enkeltartikler eller enkeltaviser, og ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

Dersom du har avtalt fast avtaleperiode og du sier opp abonnementet vil oppsigelsen normalt gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Tjenesten legges ned kan Hangar.no si opp avtalen med 30 dagers varsel.

Alle rettigheter til tjenester og innhold på Hangar.no tilhører nettavisen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Hangar.no. Hangar+ innhold tillates ikke delt åpent i sosiale medier, på nettsider eller andre fora. Brudd på dette kan medføre erstatningskrav og oppsigelse av abonnement.

Hangar+ tilbys uten noen form for garanti for tilgjengelighet. Hangar+ tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Hangar.nos kontroll.

Abonnementet kan ikke deles med andre og vil kunne medføre at det avsluttes ved brudd på dette.