Vilkår for abonnement – Hangar+

For å ta i bruk og benytte digitale Hangar+ må du være registrert med en personlig brukerkonto.

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling fornyes abonnementet automatisk ved utløp av den avtalte perioden med en lengde lik den forrige med mindre du sier opp eller endrer abonnementet. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper abonnementet til det blir sagt opp. Oppsigelse kan skje på «Min Side» eller ved å kontakte Hangar.no. Dersom du har avtalt fast avtaleperiode vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Tjenesten legges ned kan Hangar.no si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling som er utfør mellom 1 til 14 dager innen dette, dersom abonnementet strekker seg ut over denne perioden.

Har du betalt med kredittkort via tjenesten Stripe finner du lenke til denne siden på din kontoside, der du kan gjøre endringer på abonnementet ditt, og kredittkort som benyttes.

Ved innlogging og registrering hos Hangar.no må du godkjenne brukervilkårene for Hangar+. Ved kjøp av Hangar.no digitale tjenester gjennom tredjepartsleverandører som PayPal og Stripe , gjelder disse leverandørenes brukervilkår for registrering av kredittkortinformasjon og kjøp.

For enkelte Tjenester kreves det at den maskinvare, programvare og Internett-tilkobling du benytter tilfredsstiller visse minstekrav, se Nettstedet for nærmere informasjon. Dersom du ikke oppfyller anbefalingene kan kvaliteten på Hangar.no bli redusert, uten at dette gir deg rett til prisavslag eller erstatning.

Hangar.no har rett til å gjøre endringer i avtalen, inkludert endringer av priser. De nye prisene kunngjøres på hjemmesiden, senest 14 dager før iverksettelse. De nye prisene gjøres gjeldende fra fastsatt dato for alle typer abonnement. Ved forskuddsbetalt abonnement avkortes abonnementsperioden tilsvarende prisøkningen. Alle priser oppgis i NOK. Endringer av priser eller andre vilkår av betydning vil bli varslet skriftlig på oppgitt epostadresse og på Nettstedet. Endringer kan gjennomføres uten varsel dersom det er nødvendig for å imøtekomme lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder rettighetshavere.

Ved kampanjeperioder gjelder priser oppgitt for nye abonnenter.

Oppsigelse

Ved endringer av betydning kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen. Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig indeksjustering av prisene kan skje uten varsel og uten at det gir rett til oppsigelse.

Du kan si opp abonnementet ditt når du selv ønsker, men husk at abonnementet ditt løper fram til en gitt dato. Hvis du kjøpte et digital-abonnement den 1. oktober så har du forhåndsbetalt for ett helt år, avsluttes abonnementet ditt den 1. oktober påfølgende år.

Oppsigelse av abonnementet gjør du inne på din egen kontoside, eller ved å kontakt oss.

Hangar.no kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder denne. Som vesentlig mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av virus/malware ved bruk av tjenesten og forsinket betaling som er forfalt med mer enn 14 dager. Ved heving kan Hangar.no stenge din tilgang til Hangar+ permanent og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling.

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven.

Hangar.no må også ha oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema eller annen klar beskjed om dette til Mediehusets adresse, som angitt på nettstedet.

Betaling

Betaling av abonnement foregår gjennom Vipps eller Stripe. Abonnement som bestilles med automatisk fornyelse løper til abonnent selv sier dette opp, vilkår gjelder for oppsigelse. Dersom abonnent har innbetalt dobbelt beløp ved feilbestilling av flere abonnementer refunderes dette til samme kort som ble benyttet ved innbetaling.

Angrerett
Angreretten gjelder ikke for kjøp av enkeltartikler, og ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

Dersom du har avtalt fast avtaleperiode og du sier opp abonnementet vil oppsigelsen normalt gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Tjenesten legges ned kan Hangar.no si opp avtalen med 30 dagers varsel.

Alle rettigheter til tjenester og innhold på Hangar.no tilhører nettavisen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Hangar.no. Hangar+ innhold tillates ikke delt åpent i sosiale medier, på nettsider eller andre fora. Brudd på dette kan medføre erstatningskrav og oppsigelse av abonnement.

Angreskjema som må benyttes innen 14 dager etter bestilling finner du her (PDF-lastes ned til din PC/MAC/Mobil)

Tilgjengelighet

Hangar+ tilbys uten noen form for garanti for tilgjengelighet. Hangar+ tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Hangar.nos kontroll.

Abonnementet kan ikke deles med andre og vil kunne medføre at det avsluttes ved brudd på dette.